Hallinnointi

Hallinnointi

Puuilo sitoutuu hyvään hallintotapaan noudattamalla kaikessa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla suosituksia hyvästä hallintotavasta. Puuilon konsernihallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen lainsäädäntöä ja muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä.

Puuilon toimintaa ohjaavat lisäksi yhtiössä vahvistettavat arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.

Puuilo noudattaa hallinnoinnissaan lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 2020 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiö ei poikkea mistään Hallinnointikoodin suosituksesta. Hallinnointikoodiin voi tutustua internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiön toiminnan päivittäisessä johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenenosaa kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista.

Hallituksen tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa ja varmistaa yhtiön toiminnan asianmukainen järjestäminen. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa toimisopimuksessa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023