Sijoittajayhteydet

Tiedonantopolitiikka

Puuilon tiedonantopolitiikan tavoitteet ja keskeiset periaatteet

Puuilo Oyj:n hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaan yhtiö toimii sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat yhtiötä ja sen konserniyhtiöitä.

Listayhtiönä Puuilo noudattaa sijoittajaviestinnässään ja tiedonantopolitiikassaan:

 • Suomen lainsäädäntöä,
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No. 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (Market Abuse Regulation, "MAR") sisältyviä määräyksiä,
 • Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssin sääntöjä, sekä
 • European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Lisäksi yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä yhtiön sisäisiä ohjeita.

Tiedonantopolitiikka on hyväksytty yhtiön hallituksessa 25.5.2021. Tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

Tavoitteet ja periaatteet add

Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että kaikilla pääomamarkkinoilla toimivilla tahoilla on hinnanmuodostuksen perustaksi samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään yhdenvertainen, riittävä ja olennainen tieto yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä olennaisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön rahoitusvälineiden hintaan, ja että julkistettava tieto antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta. Yhtiön rahoitusvälineitä voivat muun muassa olla osakkeet, optiot ja velkainstrumentit.

Yhtiön sijoittajaviestinnän periaatteet ovat avoimuus, oikea-aikaisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ymmärrettävyys ja tasapuolisuus. Yhtiö viestii selkeästi ja johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista.

Tiedonanto perustuu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen. Yhtiö julkistaa tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot niin pian kuin mahdollista. Kaikki sidosryhmät saavat tiedot samanaikaisesti, ja tiedot julkistetaan tarkoin valvotulla tavalla: ensin Nasdaq Helsingille ja suurimmille tiedotusvälineille ja vasta sen jälkeen muille osapuolille. Yhtiöllä on käytössään sisäiset menettelytavat olennaisen tiedon määrittelemiseen.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Yhtiö julkaisee kaikki tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi.

Tiedotettavat asiat ja tiedotetyypit add

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön arvopaperimarkkinalain ja muun sääntelyn sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden perusteella ja mukaisesti julkaisemaa säännöllistä tietoa taloudellisesta asemastaan ja sen kehityksestä liiketoiminta- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa, tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa sekä selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja liiketoimintakatsaukset tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan ennen kunkin tilikauden alkamista, ja ne ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiö julkistaa toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta, joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Lisäksi yhtiö julkistaa selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin toimintakertomuksen julkistamisen yhteydessä.

Yhtiön ensimmäinen palkitsemisraportti julkistetaan sen tilikauden jälkeen, jona yhtiön varsinainen yhtiökokous on ensimmäisen kerran hyväksynyt yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan (sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen) palkitsemista koskevan palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein ja aina, kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Yhtiön tilinpäätös laaditaan IFRS-standardien mukaisesti, puolivuosikatsaukseen ja tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät taloudelliset tiedot laaditaan IAS 34 -standardin mukaisesti ja muut taloudelliset raportit laaditaan IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatetta noudattaen. Taloudelliset raportit ovat ensisijaisia tietolähteitä Puuilon taloudellisesta tuloksesta, taseesta, rahoitusasemasta ja tulevaisuudennäkymistä. Koska Puuilolla on yksi raportointisegmentti, yhtiön taloudellinen tieto ja avainluvut raportoidaan konsernitasolla.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla yhtiö julkistaa pörssitiedotteella lähtökohtaisesti vain erikseen säänneltyjä tietoja ja toisaalta MAR:n nojalla julkistettavaa sisäpiiritietoa. Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa sisäpiiritietoa voivat olla muun muassa:

 • olennaiset muutokset yhtiön tuloksessa ja/tai taloudellisessa asemassa
 • olennaiset muutokset tulevaisuuden näkymissä
 • merkittävät strategiamuutokset
 • merkittävät investoinnit, mukaan lukien yrityskaupat
 • merkittävät muut yritysjärjestelyt, yhteisyrityssopimukset ja rahoitusjärjestelyt
 • merkittävät organisaatiomuutokset ja muutokset hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa sekä tilintarkastajan vaihtuminen
 • merkittävät oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset

Lisäksi yhtiö tiedottaa pörssitiedotteina muun muassa johtohenkilöiden liiketoimet ja muut tiedotettavat asiat pörssin sääntöjen mukaisesti.

Liputusilmoitukset
Puuilo julkaisee osakkeenomistajien ilmoitukset arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Osakeomistusten muutokset julkaistaan, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 tai 90 prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Yhtiö julkaisee omistusmuutokset pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on ilmoittanut yhtiölle muutoksesta.

Pörssi- ja lehdistötiedotteet
Yhtiön julkistamat tiedotteet on jaettu pörssitiedotteisiin sekä lehdistötiedotteisiin. Tiedotteen tyyppi määräytyy tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella.

Pörssitiedotteet
Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian pörssitiedotteella. Lisäksi yhtiö julkistaa pörssitiedotteena säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella annettavat tiedot ja säännölliset raportit sekä muut pörssin sääntöjen nojalla pörssitiedotettavat seikat.

Pörssitiedotteet toimitetaan Nasdaq Helsingille sekä keskeisille tiedotusvälineille ja ne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteilla kerrotaan yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai yleistä mielenkiintoa yhtiön sidosryhmien keskuudessa.

Lehdistötiedotteita julkistettavat asiat voivat esimerkiksi olla:

 • nykyiseen liiketoimintaan liittyvät pienemmät yritysostot
 • operatiiviset kumppanuudet ja yhteistyösopimukset
 • uusien myymälöiden avaaminen Suomessa
 • uudet konseptit
 • saadut tunnustukset sekä osallistuminen tapahtumiin ja messuihin.

Lehdistötiedotteet julkaistaan pääosin suomeksi, mutta ne voidaan julkaista myös muilla kielillä.

Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus ja julkistamisen lykkääminen add

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä MAR:in mukaisesti, jolloin MAR:in mukaisten lykkäysedellytysten tulee täyttyä. MAR:in mukaan yhtiön on mahdollista lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut,
 • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan, ja
 • tiedon luottamuksellisuus säilyy.

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja tekevät päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella. Toimitusjohtaja voi poikkeustapauksessa tehdä lykkäämispäätöksen yksin, mikäli se asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua.

Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva sisäpiirihanke ja tehdään lykkäyspäätös. Yhtiö julkistaa lykätyn tiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty, paitsi tilanteessa, jossa sisäpiirihanke raukeaa. Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä. Jos sisäpiirihanke raukeaa, Yhtiöllä ei ole velvollisuutta julkistaa tietoa yleisölle eikä toimittaa Finanssivalvonnalle julkistamisen lykkäämistä koskevaa ilmoitusta.

Sisäpiiri add

Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja -hallinnossa MAR:in vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiö noudattaa sen hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Henkilö, joka toimii johtotehtävissä yhtiön palveluksessa tai on määritelty kuuluvaksi kaupankäyntirajoituksen piiriin, ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ajanjakso alkaa kolmekymmentä (30) päivää ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai liiketoimintakatsauksen julkistamispäivää ja päättyy kyseisen tiedon julkistamispäivään (kattaen kyseisen päivän). Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä. Yhtiö ei myöskään hanki omia osakkeitaan tänä aikana.

Yhtiöllä on käytössä ns. whistleblowing-yhteydenottomahdollisuus, jonka kautta yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Jos rikkomuksesta syntyy epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, viedään tapaus toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.

Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset add

Yhtiö kertoo tulevaisuudennäkymistään vuosittain tilinpäätöstiedotteessa. Lisäksi yhtiö arvioi tulevaa kehitystään toimintakertomuksessa, puolivuosikatsauksessa sekä liiketoimintakatsauksissa tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta.

Arvio tulevaisuudennäkymistä koskee, jollei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa tilikautta. Esitetyt näkymät perustuvat yhtiön johdon arvion antamisajankohdan mukaiseen näkemykseen konsernin ja sen liiketoimintojen kehityksestä. Markkinanäkymät perustuvat johdon senhetkiseen näkemykseen toimintaympäristöstä ja markkinoiden kehityssuunnista sekä niihin liittyvistä olennaisista riskeistä. Epävarmoissa markkinaolosuhteissa Yhtiön hallitus voi päättää olla antamatta ohjeistusta.

Tulosvaroitus annetaan mahdollisimman pian, jos yhtiö arvioi, että sen tulos tai taloudellinen asema poikkeaa odottamattomalla tavalla ja merkittävästi, joko positiivisesti tai negatiivisesti, yhtiön aiemmin julkistamasta arviosta tai siitä, mitä yhtiön aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella voidaan perustellusti päätellä. Yhtiön hallitus päättää tulosvaroituksen antamisesta. Poikkeuksellisessa tilanteessa, mikäli päätösvaltaista hallitusta ei saada koolle tulosvaroituksen antamisen edellyttämässä ajassa, toimitusjohtaja voi päättää tulosvaroituksen antamisesta hallituksen puheenjohtajaa konsultoituaan. Tulosvaroituksen antamista ei voi lykätä.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet
Varsinaisen tulosohjeistuksen lisäksi Puuilo voi julkistaa pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteensa. Pitkän tähtäimen tavoitteet eivät muodosta Pörssin sääntöjen mukaista ennustetta tai tulevaisuutta koskevaa lausumaa.

Tiedotuskanavat add

Pääasiallinen ajantasaisen sijoittajatiedon kanava on yhtiön sijoittajasivut www.puuilo.fi > Sijoittajat. Yhtiön tavoitteena on tarjota sivuillaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla yhtiön sidosryhmät voivat muodostaa oikean kuvan yhtiöstä ja yhtiön rahoitusvälineiden hintaan vaikuttavista seikoista ja tapahtumista.

Yhtiön pörssitiedotteet julkaistaan samanaikaisesti tiedottamisjärjestelmän kautta sekä yhtiön sijoittajasivuilla. Yhtiön julkistamat pörssitiedotteet ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla vähintään viiden vuoden ajan. Taloudelliset raportit, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportit ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan.

Yhtiö jakaa lisäksi tietoa sidosryhmilleen erilaisissa julkaisuissa, haastatteluin ja muissa esiintymisissä. Muu oleellinen aineisto, kuten media- ja sijoittajaviestintäesitykset, mahdolliset webcastit ja puhelinkonferenssien tallenteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.
Yhtiö hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole yhtiön ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon osalta.

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset add

Yhtiö tapaa pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja vastaa ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median rutiiniluonteisiin kyselyihin. Yhtiö voi järjestää tiedotustilaisuuksia sekä tapaamisia pääomamarkkinoiden ja median edustajien kanssa.

Huhut ja tietovuodot add

Yhtiö antaa lausuntoja omasta toiminnastaan eikä kommentoi kilpailijoidensa, toimittajiensa tai asiakkaidensa toimia.

Yhtiö ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos markkinahuhulla kuitenkin voi olla olennainen vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintaan, yhtiö voi harkita pörssitiedotteen julkistamista antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Jos yhtiön tietoon tulee, että yhtiötä koskevaa sisäpiiritietoa on ilmaistu kolmannelle taholle, jolla ei ole salassapitovelvollisuutta, sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei muutoin pystytä takaamaan tai sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, yhtiö julkaisee tiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian.

Hiljainen jakso add

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Tänä aikana yhtiö ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja medialle tai muille osapuolille.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, yhtiö julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan ennen kunkin tilikauden alkamista, ja ne ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla.

Tulkinta, muutokset, poikkeamat ja ylläpito add

Kaikki Puuilon tiedotteet ovat yhtiön omaisuutta ja yhtiö päättää aina viime kädessä niiden sisällöstä. Yhtiö kuitenkin kunnioittaa asiakkaidensa ja liiketoimintakumppaneidensa näkemyksiä informaatiosisällön suhteen.

Yhtiön toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö vastaa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Tiedonantopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antavat toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Yksittäistapauksessa ja painavista syistä toimitusjohtaja voi poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja säännösten sallimissa rajoissa.

Yhtiön hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta. Toimitusjohtaja tai talousjohtaja voivat kuitenkin hyväksyä vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia tähän dokumenttiin.