Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Puuilo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.5.2022 on vahvistanut yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti 2023

Palkitsemisen periaatteet add

Palkitsemispolitiikassa esitetyt periaatteet ohjaavat Yhtiön kannustinrakennetta ja ansaintakriteerejä. Yhtiön palkitsemisperiaatteet on suunniteltu yhdenmukaistamaan hallituksen ja johdon jäsenten, työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä sekä samalla tukemaan Yhtiön suoritusperusteisen palkitsemisen periaatetta. Yhtiön kannustinohjelmien tarkoituksena on tukea Yhtiön strategian toteuttamista sekä luoda pitkän aikavälin kestäviä tuloksia
omistaja-arvon kasvattamiseksi. Hallitus seuraa säännöllisesti Yhtiön palkitsemisjärjestelmien toimintaa sen varmistamiseksi, että valitut mittarit edistävät Yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Palkitsemispolitiikka perustuu seuraaviin keskeisiin periaatteisiin:

  • Palkitsemispolitiikka on suunniteltu edistämään Yhtiön kilpailukykyä ja tukemaan sen strategian toteuttamista

  • Palkitsemisohjelmilla tuetaan avainhenkilöiden pitkäaikaista sitoutumista yhteisten tavoitteiden

  • saavuttamiseksi ja omistaja-arvon luomiseksi

  • Palkitsemisen eri osatekijät on tasapainotettu Yhtiön jatkuvan myönteisen kehityksen edistämiseksi sekä

  • lyhyellä että pitkällä aikavälillä

  • Palkitsemispolitiikka on linjassa Yhtiön strategisen suunnitelman kanssa etenkin suhteessa niihin tavoitteisiin, jotka on valittu kannustamaan johtoa lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisessa, sekä näiden tavoitteiden painottamisen osalta

Yhtiön lähestymistapa toimitusjohtajan palkitsemiseen perustuu samanlaisiin periaatteisiin kuin henkilöstön palkitseminen, vaikkakin toimitusjohtajan rooli ja vastuut vaikuttavat palkkioiden suuruuteen. Samoja periaatteita sovelletaan lähtökohtaisesti myös mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiseen, ellei Palkitsemispolitiikassa nimenomaisesti määrätä toisin. Palkitsemispolitiikka on yhdenmukainen Puuilon koko henkilöstöön sovellettavien
palkitsemiskäytäntöjen kanssa.

Palkitsemisen tulee aina olla avointa, oikeudenmukaista ja suhteessa työntekijän roolin haastavuuteen ja kokemukseen. Toimitusjohtajan palkitsemisesta merkittävä osa muodostuu suoriteperusteisista kannustimista, koska Yhtiön tarkoituksena on, että johdon palkitsemisen ja Yhtiön suoriutumisen välillä on erityisen vahva yhteys. Poikkeukselliset saavutukset tulee palkita riittävällä tavalla, ja vastaavasti tavoitteiden saavuttamatta jäämisen tulee johtaa palkkioiden asianmukaiseen alenemiseen.

Päätöksentekomenettely add

Palkitsemista hallinnoidaan alla esitettyjen, selkeästi määriteltyjen prosessien ja hallintoperiaatteiden kautta.

Päätöksenteko käsittää Palkitsemispolitiikan arvioinnin, hyväksymisen ja täytäntöönpanon. Yhtiö noudattaa osakeyhtiölakia ja Hallinnointikoodia, jotka asettavat vaatimuksia muun muassa hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten riippumattomuudelle sekä kuvaavat menettely- ja toimintatapoja eturistiriitojen välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että esteelliset henkilöt eivät osallistu päätösten valmisteluun tai päätöksentekoon.

2.1 Palkitsemispolitiikkaa koskeva päätöksenteko

Hallitus vastaa Palkitsemispolitiikan valmistelusta, Palkisemispolitiikan esittämisestä yhtiökokoukselle sekä siihen liittyviin kysymyksiin vastaamisesta. Hallitus vastaa myös muutetun Palkitsemispolitiikan valmistelemisesta yhtiökokoukselle, mikäli yhtiökokous on vastustanut Palkitsemispolitiikkaa tai jos hyväksyttyyn Palkitsemispolitiikkaan tehdään merkittäviä muutoksia, jotka eivät ole luonteeltaan ainoastaan teknisiä tai eivät kuulu Palkitsemispolitiikassa
määritellyn väliaikaisten poikkeusten mahdollisuuden piiriin.

Yhtiö on sitoutunut jatkuvaan vuoropuheluun osakkeenomistajien kanssa ja pyytää heidän näkemyksiään aina, kun Palkitsemispolitiikkaan tehdään olennaisia muutoksia.

2.2 Hallituksen palkitsemista koskeva päätöksenteko

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot, ja se voi myös päättää tai valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja osakeoptioiden liikkeeseenlaskusta hallituksen jäsenten tai toimitusjohtajan palkitsemista varten.

Puuilon osakkeenomistajat päättävät hallituksen palkitsemisesta yhtiökokouksen esityslistan erillisenä asiakohtana.

2.3 Toimitusjohtajan palkitsemista koskeva päätöksenteko

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, mukaan lukien kiinteän peruspalkan, palkitsemisen muuttuvat osat ja muut edut. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen eikä osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoprosessiin.

Hallitus varmistaa, että toimitusjohtaja palkitaan asianmukaisesti hänen panoksestaan Yhtiön kasvuun ja kannattavuuteen ja että palkitsemiskäytännöt ovat linjassa Yhtiön liiketoiminnan strategian, pitkäaikaisen taloudellisen menestyksen ja osakkeenomistajien etujen kanssa. Hallitus myös arvioi toimitusjohtajan suoriutumista yllä mainittujen tavoitteiden ja päämäärien valossa, ja päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja sen osista arviointinsa perusteella.
Hallitus voi perustaa palkitsemisvaliokunnan valmistelemaan toimitusjohtajan palkitsemista koskevia esityksiä hallituksen päätettäväksi. Yhtiö voi käyttää ulkopuolisia konsultteja päätöksentekonsa tukena arvioidessaan ja määrittäessään toimitusjohtajalle maksettavia palkkioita.

Toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien etujen yhdistämiseksi sekä suoriutumisen ja palkitsemisen välisen yhteyden vahvistamiseksi, osa toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta voidaan maksaa Puuilon osakkeina tai osakeliitännäisinä instrumentteina. Hallitus päättää tällaisten palkkioiden maksamisesta. Hallitus yhtiökokouksen valtuuttamana tai yhtiökokous päättää osakeanneista, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta toimitusjohtajalle voimassa olevien lakien ja sääntelyn mukaisesti.

3. Hallituksen palkitsemista koskevat periaatteet

Yhtiön osakkeenomistajat päättävät hallituksen jäsenten palkkioista vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Päätös perustuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemään ehdotukseen. Hallituksen palkitsemista koskevan päätöksenteon lähtökohtana on varmistaa, että palkitseminen vastaa pätevyyttä ja työmäärää, jotka vaaditaan hallituksen jäseniltä täyttämään velvoitteensa. Palkitsemispolitiikka ei saa rajoittaa osakkeenomistajien päätösvaltaa päättää hallituksen jäsenten palkkioista yhtiökokouksissa. Nimitystoimikunta voi ehdotuksen valmistelussa kuulla suurimpia osakkeenomistajia mahdollisista palkitsemisjärjestelyjen muutoksista ja ottaa huomioon vastaavankokoisten ja vaatimustasoltaan vastaavien suomalaisten ja kansainvälisten yhtiöiden olennaisia vertailuarvoja. Hallituksen jäsenten palkitsemisrakenne on suunniteltu varmistamaan, että hallitus keskittyy Yhtiön pitkään aikavälin menestykseen.

Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot eivät sisällä eläkemaksuja eivätkä hallituksen jäsenet ole mukana Puuilon lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinohjelmissa. Hallituksen jäseniä suositellaan kerryttämään osakeomistusta Puuilossa. Edistääkseen hallituksen osakeomistusta
Yhtiössä yhtiökokous voi päättää maksaa osan hallituksen palkkioista Yhtiön osakkeina.

Palkitsemisraporttien arkisto add

Hallituksen jäsenten palkkiot add

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valmistelee esityksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta yhtiökokoukselle. Hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen palkkio perustuu vuosipalkkioon, eikä jäsenille makseta tämän lisäksi erillisiä kokouspalkkioita. Hallituksen kokouksista aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkakulujen korvaussääntöjen mukaisesti. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei sisälly eläkemaksuja.

Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajan palkkio on 60 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenen palkkio on 30 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenille maksetaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimimisesta 5 000 euron vuosipalkkio ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä toimimisesta 2 500 euron vuosipalkkio.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2023

Nimi Asema Hallituksen vuosipalkkio Valiokunta-palkkio Yhteensä
Lasse Aho Hallituksen puheenjohtaja (16.5.2023 alkaen) 40 000 40 000
Timo Mänty Hallituksen puheenjohtaja 20 000 20 000
Tomas Franzén Hallituksen jäsen 10 000 10 000
Bent Holm Hallituksen jäsen (17.5.2022 alkaen) 20 000 20 000
Rasmus Molander Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 30 000 2 500 32 500
Mammu Kaario Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 30 000 5 000 35 000
Markku Tuomaala Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 30 000 2 500 32 500
Yhteensä 210 000 10 000 220 000

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Toimitusjohtajan palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisista luontaiseduista. Yhtiön toimitusjohtajalla on mahdollisuus osallistua yhtiön pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään, toimitusjohtajalla ei ole lyhytaikaista kannustinjärjestelmää. Yhtiön toimitusjohtaja on oikeutettu lakisääteiseen eläke-etuun. Yhtiöllä ei ole voimassa olevia lisäeläkkeitä tai vakuusjärjestelyjä. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Toimitusjohtajalle on tilikaudella 1.2.2022 - 31.1.2023 maksettu kiinteää kuukausipalkkaa sisältäen luontoisedut yhteensä 182 940 euroa. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu tulospalkkioita, lisäeläkkeitä tai muita palkkioita.

Puuilo Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2022 uudesta yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua kannustinjärjestelmään. Puuilon suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2022 - 2024 on yksi ansaintajakso, joka kattaa suunnilleen kalenterivuodet 2022 - 2024. Ansaintakriteereinä ovat Puuilon osakkeen kokonaistuotto (TSR) ja Puuilokonsernin oikaistu liikevoitto (EBITA). Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Järjestelmään osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja on hankkinut Puuilon osakkeita hallituksen ilmoittaman määrän. Lisäksi palkkion maksaminen perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän palkkiot maksetaan lähtökohtaisesti osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana toukokuun loppuun 2025 mennessä. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkionmaksua. Toimitusjohtajan on pidettävä palkkiona maksetut osakkeet omistuksessaan 12 kuukauden ajan palkkionmaksun jälkeen.

Järjestelmän perusteella toimitusjohtajalle maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 8 256 Puuilo Oyj:n osakkeen arvoa mukaan lukien rahana maksettava osuus. Osakkeen arvo järjestelyn myöntämishetkellä oli 5,34 euroa.

Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 1.2.2022 - 31.1.2023

Toimitusjohtajalle on tilikaudella 1.2.2022 - 31.1.2023 maksettu kiinteää kuukausipalkkaa sisältäen luontoisedut yhteensä 182 940 euroa. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu tulospalkkioita, lisäeläkkeitä tai muita palkkioita.

Toimitusjohtaja

milj. euroa

Palkka, muu palkitseminen ja etuudet 0,1
Eläkekulut 0,0
Yhteensä 0,1

Johtoryhmän palkitseminen add

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja ehdoista. Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä kulloinkin voimassa olevista kannustimista.

Yhtiön johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja lakisääteiseen eläke-etuun. Yhtiöllä ei ole voimassa olevia lisäeläkkeitä tai vakuusjärjestelyjä muille johtoryhmän jäsenille.

Palkitseminen, muu konsernin johtoryhmä tilikaudella 1.2.2022 - 31.1.2023

milj. euroa

Palkka, muu palkitseminen ja etuudet 0,4
Eläkekulut 0,1
Yhteensä 0,4

Irtisanomisedut add

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja eläkeikä määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtajan työsopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja hänellä on oikeus irtisanomisajan palkkaan. Muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden irtisanomisaika on kolme kuukautta. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja kuukausipalkkaan irtisanomisajalta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä add

Puuilo yhtiön avainhenkilöillä on osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, ohjata heitä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, sitouttaa heitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen Puuilon osakkeiden hankkimiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Puuilon kussakin suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa noin kaksi kalenterivuotta. Ansaintakriteereinä ovat Puuilon osakkeen kokonaistuotto (TSR) ja Puuilo-konsernin oikaistu liikevoitto (EBITA). Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Järjestelmään osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja on hankkinut Puuilon osakkeita hallituksen ilmoittaman määrän. Lisäksi palkkion maksaminen perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän palkkiot maksetaan lähtökohtaisesti osittain yhtiön osakkeina ja osittain. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkionmaksua. Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten on pidettävä palkkiona maksetut osakkeet omistuksessaan 12 kuukauden ajan palkkionmaksun jälkeen.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet, myymäläpäälliköt sekä muita yhtiön avainhenkilöitä.

Palkkiona maksettujen osakkeiden lopullinen määrä riippuu osallistujien hankkimien osakkeiden määrästä ja ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.